Opći uvjeti kupnje

Opći uvjeti kupnje

1. Valjanost

Opći uvjeti kupnje Larso, s.p. (u daljnjem tekstu: “Opći uvjeti kupnje”) primjenjuju se isključivo i u cijelosti na sve narudžbe robe koje Larso, s.p., Avgustinčičeva 37, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: “Kupac”) kupuje od dobavljača robe (u daljnjem tekstu u daljem tekstu: “Dobavljač”).

Odredbe koje vrijede u ovim Općim uvjetima kupnje za narudžbe i dostavu robe primjenjuju se mutatis mutandis i na narudžbe i izvršenje usluga koje Kupac naruči od pružatelja usluga.

2. Prihvaćanje narudžbe ili sklapanje kupoprodajnog ugovora

Kupac dostavlja Dobavljaču pisanu ili usmenu narudžbu koju se Dobavljač obvezuje prihvatiti u pisanom obliku najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana primitka narudžbe, osim ako nije ugovoren kraći rok. Narudžbe i prihvaćanje narudžbi moguće je izvršiti poštom, faksom ili korištenjem sustava elektroničke razmjene dokumenata.

Uz pismeno prihvaćanje narudžbe utvrđuje se vrsta, količina i cijena robe te rok isporuke robe.

Ukoliko Dobavljač pismeno ne prihvati narudžbu u roku od 5 (pet) dana od primitka narudžbe, Kupca više ne obvezuje narudžba.

Pisanom potvrdom ili prihvaćanjem narudžbe od strane Dobavljača kupoprodajni odnos između Kupca i Dobavljača smatra se sklopljenim.

Kupac i Dobavljač mogu se dogovoriti i o sklapanju pisanog kupoprodajnog ugovora, u kojem slučaju Opći uvjeti kupnje postaju sastavni dio kupoprodajnog ugovora, osim ako ih Kupac i Dobavljač nisu u cijelosti ili djelomično isključili. .

Osim ovih Općih uvjeta kupnje, nikakvi drugi uvjeti Dobavljača ne obvezuju Kupca, osim u slučaju i u onom dijelu za koji bi se Kupac i Dobavljač izričito dogovorili kupoprodajnim ugovorom.

3. Isporuka robe i rokovi isporuke

Dobavljač se obvezuje isporučiti robu Kupcu u dogovorenim količinama i kvaliteti te u dogovorenim rokovima isporuke na odredište koje odredi Kupac u skladu sa standardom Incoterms 2020.

Dogovorena količina, kvaliteta i rokovi isporuke robe obvezni su za dobavljača i bitna su komponenta narudžbe ili ugovora.

Sve promjene u odnosu na ugovorenu količinu i/ili ugovorenu kvalitetu robe (uglavnom odstupanja od dogovorene proizvodne specifikacije robe) i/ili dogovorenih rokova isporuke robe dopuštene su samo na temelju prethodne pisane suglasnosti od strane Kupac. Ovo također vrijedi u slučaju više sile ili bilo koje druge okolnosti koja bi čak i posredno mogla utjecati na ispravno ili pravodobno ispunjenje narudžbe ili ugovora, pod uvjetom da Dobavljač odmah pisanim putem obavijesti Kupca o njihovom nastanku.

Dobavljač je dužan uz otpremljenu robu priložiti transportnu ispravu ovisno o vrsti transporta (tovarni list)

Dobavljač se također obvezuje da će uz otpremljenu robu priložiti svu dokumentaciju vezanu uz propise o izvoznoj kontroli i carini.

Kupac ima pravo odbiti djelomične isporuke robe, osim ako nije drugačije dogovoreno u narudžbi ili ugovoru.

Unatoč prihvaćanju zakašnjele isporuke, Kupac zadržava sva prava koja mu pripadaju u slučaju kašnjenja Dobavljača.

4. Cijene i uvjeti plaćanja

Cijene robe izražene su u € i, osim ako nije drugačije dogovoreno, uključuju sve troškove vezane uz dostavu robe do dana isporuke robe.

Dobavljač izdaje račun prilikom isporuke robe. Račun mora sadržavati: broj i datum narudžbenice ili broj i datum kupoprodajnog ugovora i potvrdu kupca o otpremnici.

Kupac se obvezuje platiti isporučenu robu u roku navedenom u narudžbi ili ugovoru. Datumom isporuke robe smatra se datum isporuke robe zajedno s potrebnom dokumentacijom prikazanom u potvrdi kupca na otpremnici.

Plaćanje računa ne znači da je roba isporučena u skladu s narudžbom ili ugovorom.

Ako su na robi utvrđeni nedostaci koje je Kupac pravodobno reklamirao, Kupac ima pravo na otklanjanje tih nedostataka ili do konačnog međusobnog dogovora Kupca i Dobavljača o otklanjanju navedenih grešaka, zadržava plaćanje razmjernog iznosa računa.

5. Odgovornost za pogreške

Kontrolu kvalitete isporučene robe Kupac je dužan izvršiti najkasnije u roku od 8 (osam) radnih dana od dana isporuke robe.

U slučaju da Kupac prilikom isporuke robe utvrdi odstupanje od ugovorene količine robe ili otkrije druge očite nedostatke na robi, dužan je isporučenu robu odmah reklamirati i poslati je dobavljaču, radi hitnog otklanjanja te nedostatke uz međusobni dogovor.

Kupac ima pravo izabrati način na koji će Dobavljač otkloniti nedostatke robe te stoga odrediti rok za otklanjanje nedostataka. Dobavljač je dužan odmah pristupiti otklanjanju grešaka ili robu u najkraćem mogućem roku zamijeniti drugom koja odgovara naručenoj robi te o otklanjanju grešaka odmah pisanim putem obavijestiti kupca.

6. Zaštita poslovne tajne

Kupac je dužan čuvati poslovne tajne Dobavljača, koje su označene poslovnom tajnom, i sve povezane dokumente koje pribavi od Dobavljača i smije ih koristiti isključivo u ugovorne svrhe, te ih ne smije prosljeđivati ​​trećim osobama, pravnim osobama ili pojedincima, bez prethodnog pisanog pristanka Dobavljača.

Kupac i Dobavljač se obvezuju sve poslovne podatke s kojima su se upoznali tijekom sklapanja i realizacije poslovnog odnosa po pojedinačnim narudžbama i ugovorima tretirati i čuvati kao poslovnu tajnu.

7. Zaštita podataka

Odnos između Kupca i Dobavljača reguliran je odredbama slovenskog Zakona o zaštiti osobnih podataka.

8. Pravo i rješavanje sporova

Odnos između Kupca i Dobavljača uređen je slovenskim zakonodavstvom isključujući Zakon o međunarodnom privatnom pravu i postupku (ZMZPP, Uredba Rim 1) i isključujući Zakon o prodaji UN-a.

Kupac i Dobavljač će sve eventualne sporove nastojati riješiti na miran način i komunikacijom. Ukoliko se sporazum ne postigne, Kupac i Dobavljač su suglasni da je za rješavanje sporova nadležan sud u Ljubljani.

9. Završne odredbe

U slučaju da pojedine odredbe ovih “Općih uvjeta kupnje” postanu nevažeće, valjanost preostalih odredbi ostaje nepromijenjena.

Larso, s.p.

Ljubljana, 24.4.2019