Splošni nabavni pogoji

Splošni nabavni pogoji

1. Veljavnost 

Splošni nabavni pogoji Larso, s.p. (v nadaljevanju imenovani: “Splošni nabavni pogoji”)  veljajo izključno in v celoti za vsa naročila blaga, ki jih Larso, s.p., Avgustinčičeva 37, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju imenovan: “Kupec”) kupuje od dobavitelja blaga (v nadaljevanju imenovan: “Dobavitelj”).

Določbe ki veljajo v teh Splošnih nabavnih pogojih za naročila in dostavo blaga se uporabljajo smiselno tudi za naročila in izvedbo storitev, ki jih Kupec naroča pri izvajalcu storitev.  

2. Sprejem naročila ali sklenitev kupoprodajne pogodbe 

Kupec dostavi Dobavitelju pisno ali ustno naročilo, katerega se Dobavitelj obvezuje pisno sprejeti najkasneje v roku 5 (petih) dni od dneva prejema naročila, razen če ni dogovorjen krajši rok. Naročila in sprejemi naročil so lahko dani po pošti, faksu, ali z uporabo sistema elektronske izmenjave dokumentov.

Z pisnim sprejemom naročila se določi  vrsta, količina in cena blaga ter dobavni rok dostave blaga.

V kolikor Dobavitelj pisno ne sprejme naročila v roku 5 (petih) dni po prejemu naročila, Kupec na naročilo ni več vezan.  

S pisno potrditvijo ali sprejemom naročila s strani Dobavitelja se smatra kupno razmerje med Kupcem in Dobaviteljem za sklenjeno.

Kupec in Dobavitelj se lahko tudi dogovorita da skleneta pisno kupoprodajno pogodbo, v takem primeru  postanejo Splošni nabavni pogoji sestavni del kupoprodajne pogodbe, razen če jih nista Kupec in Dobavitelj v celoti ali deloma izključila.

Poleg teh Splošnih nabavnih pogojev niso za Kupca zavezujoči nobeni drugi pogoji Dobavitelja, razen v primeru in v tistem delu za katerega bi Kupec in Dobavitelj izrecno dogovorila s kupoprodajno pogodbo.

3. Dobava blaga in dobavni roki

Dobavitelj se obvezuje dobaviti blago Kupcu v dogovorjenih količinah in kakovosti ter v dogovorjenih dobavnih rokih na namembni kraj, ki ga določi  Kupec skladno s standardom Incoterms 2020.

Dogovorjena količina, kakovost in dobavni roki blaga so za dobavitelja obvezni in so bistvena sestavina naročila oziroma pogodbe.

Kakršnekoli spremembe od dogovorjene količine in/ali dogovorjene kvalitete blaga (predvsem odstopanja od dogovorjene proizvodne specifikacije blaga) in/ali dogovorjenih dobavnih rokov blaga so dovoljene le na podlagi predhodnega pisnega soglasja Kupca. To velja tudi v primeru višje sile ali kakršnih koli drugih okoliščinah, ki bi lahko tudi samo posredno vplivale na pravilno ali pravočasno izpolnitev naročila oziroma pogodbe pod pogojem da Dobavitelj o njihovem nastanku Kupca nemudoma pisno obvesti.

Dobavitelj je dolžan k odpremljenemu blagu priložiti prevozni dokument glede na vrsto transporta (tovorni list)

Dobavitelj se obvezuje k odpremljenemu blagu tudi priložiti vso dokumentacijo vezano na predpise o kontroli izvoza in carine.

Kupec ima pravico odkloniti delne dobave blaga, razen če je z naročilom ali pogodbo dogovorjeno drugače.

Kljub sprejemu zakasnele dobave obdrži Kupec vse pravice, ki mu gredo v primeru zamude Dobavitelja.

4. Cene in plačilni pogoji

Cene blaga so določijo v € in v kolikor ni drugače dogovorjeno vključujejo tudi vse stroške vezane na dobavo blaga do dneva izročitve blaga.

Dobavitelj izda račun ob izročitvi blaga. Na računu morata biti obvezno navedeni: številka in datum naročilnice oziroma številka in datum kupoprodajne pogodbe in kupčevo potrditev dobavnice.

Kupec se obvezuje izročeno blago plačati v roku določenem z naročilom oziroma pogodbo. Za datum izročitve blaga se šteje datum izročitve blaga skupaj z zahtevano dokumentacijo kot razviden iz kupčeve potrditve dobavnice.

Plačilo računa ne pomeni, da je bila dobava blaga opravljena v skladu z naročilom oziroma s pogodbo.

Če so bile na blagu ugotovljene napake, ki jih je Kupec pravočasno reklamiral, ima kupec pravico da do odprave le-teh napak oz. do dokončnega sporazumnega dogovora med Kupcem in Dobaviteljem o odpravi teh napak, zadrži plačilo sorazmernega zneska računa.

5. Odgovornost za napake

Preverjanje kakovosti izročenega blaga izvede Kupec najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva izročitve blaga.

V primeru da Kupec ob izročitvi blaga ugotovi odstopanja od dogovorjene količine blaga oziroma odkritja drugih očitnih napak na blagu mora izročeno blago nemudoma reklamirati in poslati dobavitelju, zaradi takojšnje sporazumne odprave teh napak.

Kupec ima pravico da izbere način kako bo Dobavitelj odpravil napake blaga in  mu zato tudi določi rok za odpravo napak. Dobavitelj je dolžan nemudoma pristopiti k odpravi napak oziroma blago čim prej nadomestiti z drugim, ki ustreza naročenemu blagu in o odpravi napak nemudoma pisno obvestiti kupca.

6. Varovanje poslovnih skrivnosti

Kupec je dolžan varovati poslovne skrivnosti Dobavitelja, ki so označene kot poslovna skrivnost in vse s tem povezane dokumente, ki jih pridobi od Dobavitelja in jih lahko uporablja izključno za pogodbene namene ter jih brez predhodnega pisnega soglasja Dobavitelja ne sme posredovati tretjim pravnim ali fizičnim osebam.

Kupec in Dobavitelj se zavezujeta da bosta vse komercialne podrobnosti s katerimi sta se seznanili med sklenitvijo in izvedbo poslovnega odnosa po posameznih naročilih in pogodbah obravnavali in varovali kot poslovno skrivnost.

7. Varstvo podatkov

Za razmerje med Kupcem in Dobaviteljem veljajo določbe slovenskega zakona o varstvu osebnih podatkov.

8. Pravo in reševanje sporov

Za razmerje med Kupcem in Dobaviteljem velja slovenska zakonodaja ob izključitvi zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP, Uredba Rim 1) in ob izključitvi Prodajnega prava ZN.

Kupec in Dobavitelj si bosta prizadevala vse morebitne spore reševati na miren način in s sporazumevanjem. Če do sporazuma ne bi prišlo sta Kupec in Dobavitelj sporazumna, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

9. Končne določbe

V primeru, da bi posamezna določila teh “Splošnih nabavnih pogojev” postala neveljavna, veljavnost preostalih določb ostane nespremenjena.

Larso,s.p.

Ljubljana, 24.4.2019