Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: DOLENJSKE TOPLICE

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Kao borac/borkinja 5. prekomorske brigade Ivana Turšiča s jurišnim bataljonom i 8. brigadom 18. divizije, napadni neprijateljsko uporište u Podturnu. Uporište sačinjavaju jake ustaške, njemačke i domobranske jedinice. 

19. travnja 1945

Napad je uspio. Neprijatelj bio je primoran povući se preko rijeke Krke.