Zaustavi njemački napad!

HRASTNIK

Join the Partisans map

Napada okupator.

Kao borac/borkinja Šlandrove brigade, zaustavi napad 28. SS – policijskog puka Todt. 

18. lipnja 1944

Ta se jedinica morala povući u kuće Zgornjih Koseza. Partizani su je opkolili i spasila je tek pomoć. Brigada je zaplijenila laku strojnicu, 19 pušaka, dva mitraljeza, tri pištolja, te puno opreme i municije.