P47

Koliko Slovencev je okupator poslal v zapore med drugo svetovno vojno?

80 000 ljudi (3 točke)

a.) 60 000 ljudi

b.) 70 000 ljudi

c.) 80 000 ljudi

80 000 ljudi (2 točki)

Poimenuj prvo vas, ki jo je nemški okupator uničil 20. septembra 1941, prebivalce pa pregnal v NDH.

a.) Dražgoše

b.) Rašica

Rašica(1 točka)