Napadni Mozirje!

Tvoj cilj: MOZIRJE

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Kao borac/borkinja Šlandrove brigade napadni Mozirje, okupirano posadom od 300 ljudi, koju sačinjavaju tri čete 2. bataljona vermanskog puka „Untersteiermark“. 

12. rujna 1944

Uz potporu 75 – milimetarske haubice logor je pao idućeg dana. Pao je 51 neprijateljev vojnik, uhvaćeno ih je 255. Brigada je zaplijenila mnogo oružja:
10 lakih i 12 teških strojnica, 5 lakih minobacača i 225 puške. Brigada je imala
petoro mrtvih i 40 ranjenih boraca.