Napadni neprijateljeve jedinice!

Tvoj cij: RIBNICA (JELENOV ŽLEB)

Join the Partisans map

Napadaju partizani

Brigade Matije Gubca i Ivana Cankara sudare se s bataljonom divizije Macerata. Opkoli iznenađeni talijanski bataljon u obliku potkove i napadni neprijatelja.

26. ožujka 1943

360 partizana s 6 teških i 18 lakih mitraljeza te dva srednja minobacača napalo je više od 380 talijanskih vojnika, naoružanih s 12 teških, 24 lakih mitraljeza te dva srednja minobacača. Partizani su u satu i pol, zauzeli neke talijanske položaje te natjerali protivnika na povlačenje. Talijansko povlačenje bilo je potpuno neorganizirano i pretvorilo se po nekud u bezglavo bježanje. Talijanski bataljon Macerata pretrpio je velike gubitke. Palo je 106 vojnika, 102 bilo je ranjenih. Partizanske su jedinice izgubile 5 vojnika a 20 je bilo ranjenih. U boju su zaplijenili 7 teških i 12 lakih mitraljeza, 1 teški minobacač i 190 pušaka.