Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: METLIKA (SUHOR)

Join the Partisans map

Napadaju partizani.   

Operativni štab udarne brigade Ivana Cankara i hrvatske 13. proleterske brigade „Rade Končar“ naredio je uništenje bijelogardističnog logora na Suhoru.

Na Suhoru je bio štab 3. bataljona Legije smrti s 3. četom i vodom talijanskog 3. bataljona, 23. puka. Ukupno 162 ljudi. Prema partizanskim izvještajima zarobljeno je 99 legionara. 17 njih, otpremljeno je doma, dok je većinski dio uključen u brigade Matije Gubca i Ivana Cankara, 8 je organizatora i oficira kažnjeno smrću.