Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: DRAVOGRAD

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Kao borac/borkinja Šercereve brigade uvjeri njemačko uporište na Otiškem vrhu, da se preda, te jurišom zauzmi neprijateljske rovove i cijeli dio Dravograda na desnom brijegu, zajedno sa željezničkom postajom. 

4. svibnja 1945

U toj akciji, Šercereva brigada ubila je 14, ranila 22 i zarobila 36 neprijatelja, zaplijenila je 3 puškomitraljeze i 40 pušaka, a spasila 160 ruskih i britanskih zatočenika.