Napadni prateću kolonu!

Tvoj cij: KOBARID

Napadaju partizani.

Kad njemačke snage zauzmu Kobarid, neprijatelj počinje pratiti narodnooslobodilačke jedinice, koje su se povlačile u obližnje planine.
Napadni prateću kolonu i omogući povlačenje ostalim borcima.

3. studena 1943

Jedna ovakva njemačka kolona s približno 100 vojnika krenula je prema Breginju,
ali su je 1. i 4. bataljon 18. brigade napali iz zasjede i nanijeli joj velike gubitke,
te zapalili automobil i oklopni auto.