Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: LUČE

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Kao borac/borkinja Savinjskog bataljona zaposjedni Ljubno.

19. svibnja 1942

2. i 3. četa Savinjskog bataljona zaposjeda Ljubno.