Zaustavi prodor neprijatelja u Belu krajinu!

Tvoj cilj: ČRNOMELJ

Join the Partisans map

Napada okupator 

14. studena 1944

Tijekom napada na oslobođenu teritoriju u Beli krajini, kod Miklarja, zbog loših međusobnih veza i magle udarili su jedan na drugog dva bataljona domobrana i nanijeli jedan drugome velike gubitke. Napadačima se po tom suprotstavio 4. bataljon Belokranjskog partizanskog odreda a za tim i oficirska i podoficirska škola te dopunski bataljon 7. korpusa.