Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: GORNJE POKUPJE (HRVATSKA)

Join the Partisans map

Napadaju partizani. 

8. brigada Fran Levstik sjeverno od Karlovca napada ustaško uporište u kojom je oko 150 ljudi. 

27. ožujka 1945

Uporište su zaposjeli. Uvjeren da je borba završena, komandant drugog bataljona Mirko Jurca – Mičo, ispalio je raketu koja je značila da treba krenuti. Žarkim svjetlom osvijetlio je i samog sebe. Ovo je iskoristio ustaša skriven u nekom potkrovlju i upucao ga. Ustaša je pronađen i ubijen, ali junački komandant Mičo više nije bio živ. Bio je jedina smrtna žrtva brigade u toj akciji. Ustaše su imali 43 mrtva vojnika i 23 ranjena, što je borcima Levstikove brigade bila loša utjeha.